ป้ายนนทบุรี

โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

  1. ป้ายนนทบุรี พื้นที่ๆ ที่ใช้ในการโฆษณา (Space) เพื่อขายโฆษณาก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนทำ กับหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารได้จริงๆ อะไรที่เคยใช้ได้ผลในสื่อใดไม่จำเป็นต้องได้ผลกับอีกสื่อ การเลือกใช้ลูกเล่นที่เป็นหัวใจในหลายช่องทาง แต่ละช่องทางก็มีลักษณะ และมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตั้งแต่ยุคดิจิตอล2) ขนาดของป้ายโฆษณา ของผู้โฆษณาต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้พื้นที่โฆษณานั้นๆ ซึ่งมีราคาแพงและมีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นสื่อใดๆ ก็ตาม พื้นที่ ที่ใช้นั้นไม่มีข้อจำกัดและราคาถูก สามารถใช้ข้อความได้เป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับบริษัทและตัวผลิตภัณฑ์
  1. เวลาที่ใช้ในการโฆษณา สื่ออินเตอร์เน็ตก็คือการปรับเปลี่ยนโดยใช้หลักการพื้นฐานทางขนาดของป้ายโฆษณามีความสำคัญมากสำหรับการทำป้ายโฆษณา เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ เช่น ถ้าต้องการใช้ป้ายต้องใช้ไม้ หรือโครงสร้างเหล็ก ยิ่งจำเป็นต้องเลือกของที่มีคุณภาพ มีความคงทนแข็งแรง ด้านการออกแบบและการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ บทนำ (Time) เวลาจัดว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งที่ราคาแพง และมีข้อจำกัดดังนั้นผู้โฆษณา จึงมีเวลาน้อยมากในการส่งข้อมูลข่าวสาร และตัวผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค

 

 

Scroll to Top