ป้ายนนทบุรี

– ถ้าภาพที่วาดไม่ใช่ภาพ ก็ให้แสดงถ้าเป็นกรณีของภาพออโธกราฟิกแบบธรรมดา ก็ให้ลงเส้นประด้วยเส้นเข้มดัง ตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ ขอบของ ด้วยเส้นประองศา แต่เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนแบบก็ให้เขียนมุมที่ปลายมีค่าเท่ากับ 120 องศาแทน ส่วนขั้นตอนในการเขียนเกลียวในนั้นมีดังต่อไปนี้ลากเส้นร่างแสดงแนวแกนของเกลียวก่อน จากนั้นลากเส้นร่างที่ขนานกับแนวแกนของเกลียวสองคู่ ระยะห่างของเส้นคู่ในมีค่าเท่ากับ ส่วนระยะห่างของแต่ถ้าเป็นกรณีที่สร้างภาพแบบ  ก็ให้เขียนเส้น  พร้อมกับเส้นที่แสดงปลายแหลมของดอกส่วนเส้นคู่นอกมีค่าเท่ากับ – ให้วัดระยะจากผิวของวัตถุฝั่งที่ถูกสว่านเจาะไปเป็นระยะทางเท่ากับความลึกของ

การเจาะที่ต้องการ แล้วลากเส้นดิ่งเพื่อแสดงระยะการเจาะนั้นและ ณ ตำแหน่งสิ้นสุดของการเจาะรูดังกล่าว ก็ให้สร้างรูปร่างสามเหลี่ยม (เพื่อแสดงปลายของดอกสว่าน) โดยให้ฐานของสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับระยะ ต้องการทำเกลียว แล้วลากเส้นดิ่งเพื่อแสดงแนวสิ้นสุดของการทำเกลียวนั้นและ ณ ตำแหน่งที่สิ้นสุดการทำเกลียวก็ให้ลากเส้นเฉียงทำมุม 30 องศากับแนวแกนของเกลียวดังแสดงในรูปที่ เพื่อแสดงบริเวณที่ไม่สามารถกัดเกลียวให้มีรูปร่างที่สมบูรณ์ได้

Scroll to Top