ป้ายนนทบุรี

6) ความยาวเกลียวนอกจะวัดตั้งแต่ปลายเกลียวจนถึงเความยาวเกลียวนอกจะวัดตั้งแต่ปลายเกลียวจนถึงเส้นสุดเกลียว ส่วนเกลียวในที่เป็นเกลียวไม่ทะลุ จะต้องกาหนดขั้นตอนที่ 1 สร้างเส้นศูนย์กลางและสร้างวงกลมขนาดแส้นผ่านศูนย์กลางค่าความกว้างของประแจ ดังรูปที่ ค่าความกว้างของประแจให้ดูตารางมาตรฐานสร้างส่วนโค้งแสดงส่วนที่โดนปาดลบมุม หัวสลักเกลี่ยวจะแบ่งออกเกลียวดังตารางที่ ความลึกของรูเจาะ  และความลึกเกลียว ดังรูปที่ การกาหนดความยาวเกลียวและความลึกเกลียว

ป้ายนนทบุรี

7) การเขียนแบบเกลียวเป็นภาพตัด ให้เขียนราสามารถเส้นลายเป็นสองส่วน จากนั้นให้แบ่งครึ่งทั้งสองด้าน วัดขนาดรัศมีเท่ากับ ตัดให้บรรจบถึงเส้นยอดเกลียว สาหรับเกลียวนอกที่ถูกตัดถึงบริเวณเส้นสุดเกลียว ให้แสดงเส้นสุดเกลียวด้วยเส้นประ ดังรูปที่

8) การเขียนภาพตัดเกลียวประกอบกัน ให้เขียนเส้นยอดเกลียวของเกลียวนอกทับเส้นโคนเกลียวของเกลียวใน และเส้นโคนเกลียวของเกลียวนอกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับเส้นยอดเกลียวของเกลียวใน ดังรูปที่  การเขียนแบบหัวสลักเกลียวและการจับยึด

9.1) การจับยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียวและนัต เจับยึดได้หลายลักษณะรวมทั้งการใช้สลักเกลียวในการล็อกตาแหน่ง ดังรูปที่

Scroll to Top