ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี จากจุดแบ่งครึ่งทั้งสองแบบสลักเกลียวและเกลียวหัวหกเหลี่ยมด้านลงมาด้านล่าง ใช้วงเวียนสร้างส่วนโค้ง ดังรูปที่ สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เป็นแท่งสลักเกลียว (เกลียวนอก) ที่มีหัวลักษณะเป็นหกเหลี่ยม ซึ่งส่วนหัวนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เครื่องมือจับเพื่อขันอัดเกลียวให้แน่นในการยึดชิ้นงาน ซึ่งมีหลักการเขียนแบบสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมดังนี้ขั้นตอนที่ 4 สร้างเส้นการแสดงปาดมุมออกโดยใช้บรรทัดสามเหลี่ยม  ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งทั้งสองด้าน ดังการเขียนแบบสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม มีขั้นตอนการเขียนดังนี้

1.1 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปทรงหัวสลักเหลี่ยมหกเหลี่ยมการเขียนแบบสลักนัตการเขียนแบบสลักเกลียวและนัตให้เหมือนกับของจริงนั้น ทาให้เสียเวลาและยุ่งยากมาก ในทางปฏิบัติจึงไม่ใช้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจึงนิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนรูปร่างแท้จริงของเกลียว การใช้สัญลักษณ์มีวิธีการเขียนดังต่อไปนี้1) การเขียนโดยใช้บรรทัดสาม เหลี่ยม  พร้อมลากเส้นร่างจากมุมสี่เหลี่ยมไปยังภาพด้านหน้า ดังรูปที่ ขั้นตอนที่ 3 สร้างส่วนโค้งแสดงส่วนที่โดนปาดลบมุม หัวสลักเกลี่ยวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน จากนั้นให้แบ่งครึ่งทั้งสองด้าน วัดขนาดรัศมีเท่ากับ  วัดขนาดรัศมีเท่ากับ  จากจุดกึ่งกลางลงมาด้านล่าง ใช้วงเวียนสร้างส่วนโค้ง ดังรูปที่

Scroll to Top