ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี ลักษณะการเขียนแบบและการกาหนดขนาดของแป้นเกลียวหกเหลี่ยม ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานอีกชนิดหนึ่งที่ทาหน้าที่ในการรองรับภาระการหมุนของเพลาเพื่อให้การหมุนของเพลาหมุนได้คล่องขึ้น ทาให้เครื่องจักรกลทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเที่ยงตรง ซึ่งตลับลูกปืนจะมีรูปร่างลักษณะ จากตารางมาตรฐานการกาหนดขนาดเกลียวเช่นเดียวกันกับการเขียนแบบสลักเกลียว แล้วจึงนารายละเอียดนั้นมาเป็นข้อมูลในการเขียนแบบนัตการกาหนดขนาดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของแป้นเกลียวหกเหลี่ยม สามารถพิจารณาได้จากตารางการกาหนดมาตรฐานเกลียว ตารางที่  การประกอบสลักเกลียวและนัต

ในการเขียนแบบเกลียวที่เป็นการประกอบชิ้นงานถ้าเป็นภาพตัดโดยปกติแล้วในส่วนที่เป็นเกลียวและนัตจะไม่แสดงเส้นลายตัด ซึ่งได้แสดงรายละเอียดตามตัวอย่าง การเขียนแบบเกลียวประกอบชิ้นงานจะต้องใช้แหวนรอง แหวนรองมีหน้าที่รองสลักเกลียวและนัตให้การบีบอัดยึดชิ้นงานได้แน่นยิ่งขึ้น และกันการคลายตัวของเกลียว เนื่องจากแหวนรองจะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสทาให้เพิ่มพื้นที่ความฝืด นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายของผิวชิ้นงานในขณะที่ขันอัดอีกด้วย1.2 ตลับลูกปืน

Scroll to Top