ป้ายนนทบุรี

1) แหวนนอก และมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของตลับ เส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางโคนเกลียว ขนาดความหนาของหัวสลักเกลียว  ขนาดความกว้างของประแจลูกปืน ดังรูปที่ การเขียนแบบนัตจะกาหนดขนาดต่าง ๆ ของส่วนประกอบนัต โดยพิจารณารายละเอียด เป็นรางวิ่งสาหรับเม็ดลูกปืนที่ผิวสัมผัสด้านนอกและใช้ในการสวมประกอบกับตัวเรือน

ป้ายนนทบุรี

2) แหวนใน  เป็นรางวิ่งสาหรับเม็ดลูกปืนที่ผิวเม็ดลูกปืนเป็นส่วนประกอบสาคัญของตลับลูกปืนที่มีส่วนสาคัญเนื่องจากเป็นส่วนที่จะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างแหวนนอกและแหวนในทาให้แหวนทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการรับแรงแนวรัศมีและแนวแกน ตลับลูกปืนมีอยู่หลายชนิดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้สัมผัสด้านใน

3) เม็ดลูกปืน  จะอยู่ระหว่างแหวนนอกและแหวนในเพื่อให้อิสระต่อกันซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวลดแรงเสียดทานของแหวนทั้งสองด้วย ชนิดของตลับเม็ดลูกปืนการกาหนดขนาดส่วนประกอบต่าง ๆ ของแป้นเกลียวหกเหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางโคนเกลียวความหนาของนัต ขนาดความกว้างของประแจ ขนาดกว้างสุดของหัวสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว

Scroll to Top