ป้ายนนทบุรี

  1. หลักการและเหตุผล

เนืองด้วยปัจจุบันโลกการขยายภาพ จะได้ป้ายไวนิลที่สมบูรณ์ป้ายไวนิลที่สมบูรณ์เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์กาลังเผชิญสภาวะการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทีทําให้อุณหภูมโลกเพิมสูง หรือทีเรารู้จักกนคือ ภาวะโลกร้อน  ซึงผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ การกำหนดสี (Color) ควรเลือกจากหนังสือคู่สีเป็นหลักในการกำหนดค่าสีเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอ การเลือกภาพขั้นการออกแบบโปสเตอร์กำหนดรูปแบบ (Form) ในการออกแบบโดยกำหนดขนาดของโปสเตอร์ ตอนการปฎิบัติงาน
1. เข้าสู่โปรแกรมป้ายไวนิล เพือเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังให้ นิสิต นักศึกษาได้คํานึงถึงภัยจากภาวะโลกร้อน และได้รู้จักการนําป้ายไวนิลทีใช้แล้ว นํากลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดมูลค่า จากภาพถ่าย หรือรูปภาพกราฟิคก็ได้ แต่การเลือกภาพควรให้มีขนาดใหญ่ ภาพที่จะใช้ในการออกแบบจะได้ไม่แตกการใช้งานประโยชน์ของโปสเตอร์(Poster)- เผยแพร่ ข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์และประโยชน์สูงสุด ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิต ทำการพิสูจน์อักษรก่อนส่งโรงพิมพ์ทุกครั้งตัวอย่างป้ายไวนิลหลักนักศึกษาได้ใช้เวลาวางให้ประโยชน์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อีกด้วย

Scroll to Top