ป้ายบางบัวทอง

รอบชิงชนะเลิศ รางวัลการประกวดผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากป้ายไวนิล จะได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า  โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และตัวเครืองบิน ไป-กลับ (กรุงเทพ-ญีปุ่ น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า บาท โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า บาท โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า ใบเกียรติบัตรและของทีระลึก รางวัล จํานวน 1 รางวัล รางวัลเงินสดมูลค่า ใบเกียรติบัตรและของทีระลึก ขอบเขตในการออกแบบการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ จากป้ายไวนิล ทีใช้แล้ว ต้องคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรตามหลักการ  ได้แก่การลด (Reduce) การใช้ซํา (Reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) หรือการออกแบบทีทีสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจําวัน เพือตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผ้เข้าประกวด ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ความน่าสนใจของแนวความคิดสอดคล้องกบโจทย์การแข  การใช้วัสดุทีกาหนดให้เกดประโยชน์มากทีสุด และสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ ความสวยงาม ความประณีตในการผลิตชินงานความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ติดต่อสอบถาม รายวิชา กล้าคิด กล้าทํา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top