ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

2.2) ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet การเขียนเส้นรอบวงของแป้นเกลียวในส่วนที่เป็นเกลียวนั้น จะใช้วิธีการเขียนแบบ เช่นเดียวกันกับการเขียนแบบสลักเกลียว คือส่วนพื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียวนั้น เส้นรอบวงของโคนเกลียวจะเป็นเส้นเต็มหนาและเขียนเต็มวง แต่ส่วนที่เป็นเส้นรอบวงยอดเกลียวเป็นเส้นเต็มบาง และเส้นวงจะไม่เต็มวง จะเขียนเพียง 3/4 ของวงกลม โดยปลายด้านหนึ่งจะพ้นเส้นผ่านศูนย์กลาง และปลายอีกด้านหนึ่งจะไม่ถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง

ข้อสังเกต : ในการเขียนแบบสัญลักษณ์เกลียวนอกและเกลียวใน เส้นรอบวงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคนเกลียวและยอดเกลียว จะมีข้อแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างสลักเกลียวและนัต คือถ้าเป็นสลักเกลียวเส้นรอบวงที่เป็นเส้นเต็มบางไม่เต็มวง จะเขียนกาหนดแทนสัญลักษณ์โคนเกลียว ซึ่งเขียนอยู่วงด้านในของสัญลักษณ์เกลียว แต่ถ้าเป็นนัตเกลียวเส้นรอบวงที่เป็นเส้นเต็มบางไม่เต็มวง จะเขียนกาหนดแทนสัญลักษณ์ยอดเกลียว ซึ่งเขียนอยู่วงด้านนอกของสัญลักษณ์เกลียวซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ในการเขียนแบบนัตหกเหลี่ยมได้แสดงไว้ในลักษณะการเขียนแบบและการกาหนดขนาดของนัตหกเหลี่ยมดัง รูปที่

Scroll to Top