ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

1) ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง การเขียนแบบสลักทรงกระบอก สลักที่ยึดชิ้นงานจะนิยมแสดงเป็นภาคตัด โดยภาคตัดที่แสดงตามแนวยาวจะไม่มีการแสดงเส้นลายตัดแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นภาคตัดขวาง จะแสดงเส้นลายตัด แสดงดังรูปที่ การใช้ตารางมาตรฐานในการเขียนแบบสลัก ในการเขียนแบบเครื่องกล ต้องใช้ตารางมาตรฐานมาช่วยกาหนดขนาดของสลักเพื่อนาไป ใช้ในการเขียนแบบ ซึ่งตารางมาตรฐาน โลหะแผ่นเรียบ โลหะสปริงและวัสดุอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งชนิดแหวนรองและแหวนล็อก ดังนี้

1.4.1 ชนิดของแหวนรอง แหวนกลม  เป็นแหวนที่ใช้ในงานเครื่องมือกลทั่วไป มีลักษณะแผ่นวงกลม หรือสี่เหลี่ยมผิวเรียบ และเจาะรูไว้ตรงกลาง เพื่อใช้สาหรับสอดสลักเกลียวเข้าแหวนจะระบุขนาดและความยาว เพื่อให้ผู้ผลิตจัดหาได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในตารางที่1.4ฉากกับตัวแหวน ใช้สาหรับเสียบเข้าไปในรูเจาะ ส่วนตัวแหวนจะพับให้แนบกับด้านข้างของหัวสลักเกลียวเช่นเดียวกันรองและแหวนล็อก เพื่อถอดประกอบแหวนล็อกบนเพลา แหวนรองและแหวนล็อกอาจจะทามาจาก แหวนสริง

Scroll to Top