ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง เป็นแหวนที่ทามาจากสปริง รูปร่างคล้ายกับแหวนกลมแต่มีความกว้างของแผ่นวงแหวนแคบกว่าแหวนกลม และตัดเนื้อโลหะของวงแหวนให้ขาดออกจากกันให้เอียงเป็นมุม ซึ่งปลายของวงแหวนที่ตัดออกจะเฉออกจากระนาบของวงแหวน เพื่อใช้เป็นขอบสาหรับขบกัน ทาให้สามารถป้องกันการคลายตัวของนัตได้3) ที่มีลักษณะเหมือนแหวนกลม ทามาจากโลหะสปริง รูปแบบของแหวนรองสปริงยืดหยุ่นมี 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นแหวนสปริงแบบโค้ง ส่วนอีกแบบเป็นแหวนสปริงยึดหยุ่นแบบบิดตัว4) แหวนสปริงแบบแฉก

เป็นแหวนที่ทาจากโลหะสปริง มีลักษณะ แหวนสริงแบบยืดหยุ่น เป็นแหวนมีทั้งแบบแหวนสปริงแฉกภายนอก และแฉกภายใน  ลักษณะการใช้งานเมื่อขันนัตให้แน่นฟันของแหวนสปริงแฉกจะถูกอัดเข้โดยรอบแหวนไปด้วย เมื่อเกิดการคลายตัวของนัต คมของฟันจะจิกเข้าไปในเนื้อของวัสดุของนัต ทาให้ป้องกันคลายตัวของนัตได้ดี5) แหวนพับล็อก  แหวนล็อกชนิดนี้มี 2 แบบ แบบแรกเป็นแหวนล็อกแบบยิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นยื่นออกมาจากแหวน ใช้สาหรับพับให้แนบกับขอบของชิ้นงาน ส่วนตัวแหวนจะพับให้แนบกับด้านข้างของหัวสลักเกลียวและนัต อีกแบบคือแหวนล็อกจมูก มีลักษณะเป็นแผ่นพับตั้ง

Scroll to Top