ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

ป้ายทุกประเภท   1.เป่าลมผ่านช่องลม ลำตัวของเครื่องดนตรีประเภทนี้มีลักษณะเป็นท่อ เครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ รีคอร์เดอร์(Recorder)  เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามกรรมวิธีที่ทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท 2.เป่าลมผ่านลิ้น เครื่องดนตรีประเภทนี้จะมีลิ้นอยู่ที่ส่วนของปาก เมื่อคำนวณพื้นที่ โดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไป  ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องปิคโคโล(Piccolo) ฟลูต(Flute) เครื่องเป่าลมไม้  ต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้ ป้ายละ  บาท การขอผ่อน เครื่องดนตรีประเภทนี้ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไป ปะทะกับช่องที่เป่า ทำให้เกิดการเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้ได้แก่ คอร์เน็ต ทรัมเป็ต ผันชำระ

ถ้าเครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามกรรมวิธีที่ทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท ป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสีย ป้ายจะขอผ่อนชำระทรัมเป็ต เฟรนช์ฮอร์น  เป็นสามงวดงวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้พนักงาน เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทราบก่อนครบกำหนดเวลาชำระ ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา   และให้ชำระงวดที่หนึ่งก่อนครบกำหนดเวลาชำระ เฟรนช์ฮอร์น  ยูโฟเนียม ทูบา ซูซาโฟน  งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่งและ ทรอมโบน บาริโทน งวดที่สามภายในหนึ่งเดือน สั่นสะเทือนของมวล อากาศ  นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระ เครื่องเป่าทองเหลืองทำให้เกิดเสียง ปะทะกับช่องที่เป่า  ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของมวล อากาศ เครื่องดนตรีในกลุ่มนี้ได้แก่ คอร์เน็ต

งวดที่สอง

Scroll to Top