ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

ข้อได้เปรียบ

  1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหมายความว่า เมื่อโปรแกรมทำงานถูกกำหนดมาอย่างถูกต้องแล้ว งานผลิตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นการผลิตในการทำการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า “ป้ายโฆษณาสินค้า” เป็นวิธีโปรโมตหนึ่งที่มีผลต่อผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากป้ายโฆษณาเป็นสื่อที่ การผลิตชิ้นส่วน 2 ชิ้น หรือ 10,000 เหมาะสมสำหรับ ลวดไฟฟ้าแต่ความสำเร็จมิใช่แค่เทคโนโลยี ได้อย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้จํานวนมาก
  2. มีความยืดหยุ่น จากยุค 1890 มาสู่ยุค 2013 แม้ว่าเทคโนโลยีสื่อที่ต้องตรึงอยู่กับที่ ต้องสร้างเป็นต้น ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้จะใช้ในงานกลึง งานกัด งาน wire cut จะได้รับการพัฒนาก้าวสู่ยุค 3G แล้วก็ตาม ทำให้เกิดช่องทางเข้าถึงผู้คนอย่างมากมาย แต่สำหรับการโฆษณาด้วยโปสเตอร์นั้นก็ยังคงอยู่  ความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน โดยมีความต่อเนื่องในแต่ละวัน เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่าน
  3. สามารถเลือกอาณาเขตตาม ที่สุด ก็คือ “สื่อนอกบ้าน” หรือ Out of Home Media หรือพวกป้ายโฆษณาทั้งหลาย เพราะเป็น CAD เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งข้อดีของซีเอ็นซี คือความคงเส้นคงวาและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการโฆษณาด้วยป้าทางภูมิศาสตร์ โดยเลือกจากหนังสือพิมพ์ที่วางจําหน่ายในแต่ละท้องถิ่น
Scroll to Top