ป้ายบางใหญ่

  1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลง ผู้มีหน้าที่เสียป้าย ต่างๆให้คนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นก่อนว่าสินค้าของเรา เหมาะไหมที่จะนำมาขายในสื่อออนไลน์ และอะไรบ้างที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อสินค้าได้             ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียป้าย            ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ ป้ายชื่อร้าน หรือ ป้ายร้านเ กมส์ ” เป็นต้นมักจะถูกสร้างขึ้นไม่ไกลจากถนน เพื่อให้มีมุมมองหรือจุดที่สามารถเห็นป้ายบิลบอร์ดได้ดีจากถนน หรือในขณะที่ผู้คนกำลังขับขี่ยานพาหนะนั่นเอง

ข้อความนก็สามารถใช้หลอดแอลอีดีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ เราสามารถให้คำแนะนำได้  บริษัททำป้ายมืออาชีพ ป้ายตัวอักษรจะมีความคงทนเนื่องจากโลหะ,              (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

Scroll to Top