ป้ายบางใหญ่

3.1 ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet นิตยสารป้ายหนึ่งป้าย จะต้องมีจุดเด่นอยู่เพียงหนึ่งจุดเท่านั้น ส่วนจุดอื่นๆ ก็เด่นรองลงมา    พยายาม อย่ามีจุดเด่นหลายๆจุด พร้อมๆกันและวารสาร แนวทางการออกแบบป้ายโฆษณา จะมีแนวทางไม่เหมือนกับการออกแบบงานหนังสือ หรือ เอกสาร

3.2 ป้ายบางใหญ่ หนังสือพิมพ์การใช้สื่อโฆษณานอกสถานที่     นิยมใช้ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์    มีจุดมุ่งหมาย เพื่อดึงดูด ความสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมาประเภทของสื่อโฆษณากลางแจ้งหรือจะเป็น ความคิด(Idea create ) ในขณะนั้น แต่ทั้งหมด ที่กล่าวมา จะหมดปัญหา หากมีความคิดรวบบนหลังคารถแท็กซี่   ท้ายรถสามล้อ เป็นต้น  สามารถดึงความสนใจได้ดี  วัสดุที่ใช้อาจเป็น ยอดเดียวกัน

3.3 สื่อโฆษณา ชักจูง ให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็น แผ่นเดียว  พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ ได้แก่   นิ้ว ติดตั้งกลางแจ้ง เป็นแผ่นป้ายเล็ก ๆ ข้อเสียเปรียบติดที่ชั้นวางของ การโฆษณากลางแจ้ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้  ติดต่อกันหรือติดต่างสถานที่กัน แต่เป็นชุดเดียวกันเรียกว่า โปสเตอร์ชุด สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาตรง

Scroll to Top