ป้ายบางใหญ่

1.1) ส่วนที่เป็นสลักเกลียวขั้นตอนที่ 4 สร้างเส้นการแสดงปาดมุมออโดยใช้บรรทัดสามเหลี่ยมรูปที่ 1.17 ขั้นตอนการเขียนสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมลำตัวของสลักเกลียวให้เหมาะสมไม่ยาวจนเกินความจำเป็นหรือสั้นจนเกินไปจนทำให้แป้นเกลียวไม่ หรือไม่ตลอดแท่งสลักก็ได้ ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของการใช้งาน การเขียนแบบจะใช้ตามหลักเกณฑ์การในการเขียนแบบเกลียว

ป้ายบางใหญ่

1.2) ส่วนที่เป็นหัวของสลักเกลียวที่เป็นหกเหลี่ยมสามารถขันได้จนเต็มเกลียว ซึ่งความยาวที่เหมาะสมก็คือยาวเลยแป้นเกลียวเมื่อขันแป้นเกลียวที่เป็นหกเหลี่ยม จะต้องสัมพันธ์กันกับขนาดของเกลียว โดยจะต้องพิจารณาการกาหนดขนาดส่วนประกอบต่าง ๆ ของสลักเกลียว จากตารางมาตรฐานการกาหนดขนาดของเกลียว แล้วจึงนารายละเอียดดังกล่าวมาเขียนแบบ

1.3) ส่วนพื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียวหกเหลี่ยมนั้น ในส่วนที่เป็นเกลียวจะใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นวงกลม โดยเส้นรอบวงของยอดเกลียวจะเป็นเส้นเต็มหนาและเขียนเต็มวงกลม แต่ส่วนที่เป็นเส้นรอบวงโคนเกลียวเป็นเส้นเต็มบาง แต่เส้นรอบวงจะไม่บรรจบกัน ซึ่งจะเขียนเพียง ¾ ของวงกลม โดยปลายด้านหนึ่งจะพ้นเส้นผ่าศูนย์กลาง และปลายอีกด้านหนึ่งจะไม่ถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง

Scroll to Top