ป้ายบางใหญ่

9.5) การเขียนแบบผายปากรูสาหรับหัวสลักเกลียว ลักษณะการเขียนแบบและการกาหนดขนาดของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม การกาหนดขนาดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม สามารถพิจารณาได้จากตารางการกาหนดมาตรฐานเกลียว ตารางที่ 1.1รูปที่ 1.21 ลักษณะการเขียนแบบและการกาหนดขนาดของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม สลักเกลียวฝัง จะต้องเขียนตามข้อกาหนดของอนุกรมมาตรฐาน  ดังรูปที่ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ในการเขียนแบบสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมได้แสดงไว้ในลักษณะการเขียนแบบและการกาหนดขนาดของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ดังรูปที่การกาหนดขนาดส่วนประกอบต่าง ๆ ของสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

ป้ายบางใหญ่

2) การเขียนแบบนัตหัวหกเหลี่ยมแป้นเกลียวหกเหลี่ยม จะมีลักษณะคล้ายแหวนมีพื้นที่หน้าตัดการผายปากรูสาหรับรูฝังสาหรับเป็นรูปหกเหลี่ยม และมีรูตรงกลาง ผิวของรูจะถูกตัดเป็นเกลียวไว้สาหรับสวมขันเข้ากับสลักเกลียว ซึ่งสลักเกลียวและนัตจาเป็นที่จะต้องเป็นชนิดเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน จึงจะสามารถขันเกลียวเข้าด้วยกันได้ ซึ่งมีหลักการเขียนแบบนัตหัวหกเหลี่ยมดังนี้

Scroll to Top