ป้ายบางใหญ่

1.2.1 ส่วนประกอบของตลับลูกปืนชนิดของสลัก สลักตามมาตรฐาน ที่ใช้งานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอกเล็กแต่ยาว สามารถรับแรงตามแนวรัศมีได้อย่างเดียว มีลักษณะดังรูปที่การเขียนแบบตลับลูกปืนการอ่านและเขียนแบบตลับลูกปืน จะใช้วิธีการคานวณคล้ายกับการเขียนแบบเฟือง คือคานวณหาขนาดของส่วนประกอบต่าง ๆ จากสูตรเมื่อได้แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเขียนแบบหรือขนาดกว้างสุดของหัวสลักเกลียว เท่ากับ ความยาวของสลักเกลียว  ความยาวของเกลียว

ป้ายบางใหญ่

ไม่เห็น ฉะนั้นเวลาเขียนแบบส่วนมากจะเขียนเป็นภาพตัดออกแบบความลึกของรูเจาะรูปแบบของเกลียว ขนาดเกลียว ระยะ ซึ่งจะพบมากในการเขียนแบบภาพประกอบ โดยที่จะไม่แสดงเส้นลายตัดที่เม็ดลูกปืน1.3 สลัก สลักเป็นชิ้นส่วนเครื่องกล ใช้สาหรับจับยึดชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานสามารถถอด-ประกอบได้ ล็อกตาแหน่งของชิ้นส่วน และเป็นชิ้นส่วนป้องกันการเกินกาลังของเพลาส่งกาลัง เกลียวส่งกาลัง ล้อสายพาน และเฟือง เป็นต้น

Scroll to Top