ป้ายบางใหญ่

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ภาพ 4.60 ตัวอย่างออกแบบปกสูจิบัตร ปกหน้าภาพ 4.61 ตัวอย่างสูจิบัตร ปกหลังเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์เทคนิคการออกแบบแผ่นพับ แผ่นพับ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยเน้นการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้นเป็นเนื้อหา ที่สรุปใจความสำคัญ สื่อโฆษณาประเภทนี้จัดว่าเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเรกต์เมล์ ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค ทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และเด่นของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้ดูสามารถเลือกเวลาดูได้และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ แผ่นพับเป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้งานมีการกางพับเข้า
และกางออกแบบของการพับแผ่นพับเรามักใช้กระดาษ แจกตามสถานที่ต่างๆลักษณะก็ได้ มีรูปแบบการพับที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยการพับเป็นการพับแบบ พับ 2 ตอน พับ 3 ตอน หรือ พับ 4 ตอน นอกจากนี้ยังมีวิธีพับแบบอื่น ๆ แล้วแต่การออกแบบของนักออกแบบว่าจะมีการออกแบบการพับแบบใด เช่น พับกลาง พับหกหน้า พับมุมฉาก พับหีบเพลงชัก พับขนานส่วนประกอบของแผ่นพับ1.ปกหน้า ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบในปกหน้าของแผ่นพับ ได้แก่

Scroll to Top