ป้ายบางใหญ่

วัสดุทีใช้ คือ ป้ายไวนิล ทีใช้แล้ว วัสดุทีใช้ในการออกแบบ (ป้ายไวนิล) ไม่น้อยกวา และวัสดุอืนๆ  ผลงานทีจะส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกบแนวความคิดการออกแบบ ภายใต้หัวข้อ ติดต่อทีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสําหรับผู้ทีเข้ารอบ 10 คน/ทีม สุดท้ายจะได้รับทุนในการสร้างผลงาน จากการคัดเลือกจากปลุกชีพไวนิลเก่า บนงานดีไซน์ใหม่ ในแบบทีเป็นตัวคุณต้องมีรายชือ และศึกษาอยูในสถาบันศึกษา และมีอาจารย์รับรอง การส่งผลงานทําได้ทังผลงานเดียว และทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน ผลงานการออกแบบต้องแสดงผลงานแบบ 3 มิติ พร้อมแกะแบบโดยละเอียด และลงสี ซึงแบบดังกล่าวต้องสามารถนํามาสร้างผลงานได้จริงตามทีนําเสนอ ผลงานออกแบบทําใน

กระดาษ ขนาด เป็ นไฟล์ ความละเอียด  ส่งแบบผลงาน และใบสมัครมาที  ผลงานในการประกวด ต้องมิใช่ผลงานลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ทีใดมา ก่อน ห้ามลงชือ ลายเซ็น หรือเครืองหมายใดๆ ลงในแบบสเก็ตซ์ส่งผลงานตามวันทีกาหนด ํสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที  หรือ คณะกรรมการ และอีก 2 คน/ทีม จากงาน  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องนําแบบจําลองมาจัดแสดง เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วม งาน ในการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศด้วยตัวเอง ในวันที  ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นทีสินสุดของแต่ละรอบเกณฑ์การตัดสิน

Scroll to Top