ป้ายบางใหญ่

ป้ายบางใหญ่

และเส้นที่แสดงแนวการสิ้นสุดของการทำเกลียวด้วยเส้นต่อเนื่องเข้ม ส่วนเส้น  และเส้นเฉียง 30 องศาที่ลากเพื่อแสดงส่วนของเกลียวที่ถูกมีรูปร่างไม่สมบูรณ์นั้นให้ลากด้วยเส้นต่อเนื่องบางและสุดท้ายคือเส้น ก็ต้องลากให้มาสิ้นสุดที่เส้น ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่การบอกขนาดเกลียวการบอกขนาดสำหรับเกลียวนอกจะใช้เส้นและพื่อบอกชนิดของเกลียว ขนาดของเกลียว และระยะ pitch ส่วนความยาวของเกลียวก็บอกขนาดโดยใช้เส้น ตามปกติ ตัวอย่างของการบอกขนาดเกลียวนอกแสดงไว้ในรูปที่

จากรูปที่แสดงจากรูปจะเห็นว่าข้อความที่เขียนนั้นแบ่งได้เป็นสองบรรทัดบรรทัดแรกจะเป็นข้อมูลนั้น ตัวเลขหลังตัวอักษร M ก็คือขนาดนอก แต่จะนิยมบอกขนาดในมุมมองที่เห็นเกลียวในเป็นวงกลม โดยใช้เส้น ชี้ไปที่วงกลมในและใช้  เพื่อบอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายคูณจะแสดงค่าของและความลึกของระยะเกลียว ตัวอย่างของการบอกขนาดสำหรับเกลียวในแสดงไว้ในรูปที่ซึ่งโดยปกติแล้วจะแสดงค่าของ  ในกรณีที่เป็นเกลียวชนิดละเอียดเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเกลียวชนิดหยาบ ก็จะไม่บอกค่า  มาแต่สามารถเปิดตารางหาค่าส่วนการบอกขนาดสำหรับเกลียวในนั้นจะใช้ และ  เช่นเดียวกับการบอกเกลียว

Scroll to Top