ป้ายบางใหญ่

ป้ายบางใหญ่

เพื่อให้สามารถสอดสลักเกลียวผ่านชิ้นงานเหล่านั้นไปได้โดยสะดวก เมื่อสอดสลักเกลียวไปแล้ว ก่อนที่จะล็อคชิ้นงานด้วยแป้นเกลียว ก็จะนิยมสวมแหวนรอง (washer) เข้าไปก่อน จากนั้นขันแป้นเกลียวเข้าไปจนสุดเพื่อล็อคชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกัน แหวนรองที่ใส่เข้าไปนั้นจะช่วยแป้นเกลียวในการกระจายแรงที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน ทำให้การจับยึดนั้นดีขึ้นเมื่อประกอบชิ้นส่วนดังที่กล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้ภาพสุดท้ายของการประกอบดังแสดงใน

รูปที่ 11.38 การเขียนภาพประกอบของสลักเกลียว แหวนรองและแป้นเกลียวนั้นต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของการซ้อนทับกันของชิ้นงานเมื่อประกอบเสร็จสิ้นแล้ว จากรูปจะเห็นว่าบางส่วนของเกลียวบนลำตัวของสลักเกลียวนั้นจะถูกทับด้วยแหวนรองและแป้นเกลียว ทำให้เวลาเขียนแบบนั้นไม่ต้องเขียนเกลียวของสลักเกลียวในบริเวณดังกล่าว จุดที่ต้องระมัดระวังที่ตำแหน่งหนึ่งก็คือบริเวณรอยต่อของชิ้นส่วนทั้งสองชิ้น จากรูปก็จะเห็นว่ารอยต่อของชิ้นส่วนที่มาประกอบกันนั้นจะถูกลำตัวของสลักเกลียวบังไปบางส่วน ทำให้เวลาเขียนแบบก็ไม่ต้องเขียนรอยต่อ ณ บริเวณนั้นเช่นเดียวกันสำหรับการใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียวที่ถูกต้องนั้น ก็คือควรเลือกความยาวในส่วน

Scroll to Top